സാന്ത്വന സ്പർശം’ ; കൗമുദിയമ്മ നേടിയത് സ്വന്തം ഭൂമിയുടെ ശാപമോക്ഷം