കേരള സർവകലാശാല മാർക്ക് തിരുത്തൽ; ആറുപേർ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു